این روزها ،

«گل نرگس» که می‌بینم ،

یاد تــــو می‌افتم ...